تاسيس شرکت سهامي خاص خاور آسياي فراز درتاريخ ۲۲/۰۱/۰۰۱۱ به شماره ثبت ۲۶۱۹۰۱ به شناسه ملي ۰۱۰۰۱۶۲۰۲۲۰ ثبت و
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :تامين کننده لوله و اتصالات، اخذ وام و اعتبارات از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ، شرکت در مناقصات و
مزايدات دولتي و خصوصي ، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي :
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰ ریال نقدي
منقسم به ۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۰۰۰ سهم آن با نام عادي
مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره ۶۹/۰۲۲/۱۱ مورخ ۰۲/۰۹/۰۰۱۱ نزد بانک آينده شعبه بلوار فردوس
غرب با کد ۰۲۲ پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد
اعضا هيئت مديره
خانم مهسا سليماني به شماره ملي و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقاي وحيد سليماني به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲
سال
خانم ريحانه سليماني به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
خانم الميرا اسد نژاد به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه
نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
آقاي وحيد کاظمي کمازاني به شماره ملي به سمت بازرس علي البدل به مدت ۰ سال
خانم غزال اردالن به شماره ملي به سمت بازرس اصلي به مدت ۰ سال
روزنامه کثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان