آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود خدمات تهيه و پخت غذاي سالمت دوردست در تاريخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۸۸۵ بهشناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۸۹۷۷۳ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.موضوع شركت: ارائه كليه خدمات و خريد و فروش در زمينه كترينگ و طبخ مواد غذايي، شركت در همايش ها و سمينارهايمربوطه، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي يا خارجي )در صورت لزوم پس ازاخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلي شركت: تهران ـ اقدسيه بلوار مژده كوچه الدنشماره ۱۸۷ طبقه ۴ واحد ۷ كدپستي ۱۹۵۶۹۴۹۸۸۴ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: استفاناندره كالوات به سمت نايب رئيس هيئت مديره به كد فراگير ملي ۱۰۰۶۸۹۴۷۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و هروه كلودكوتورر به سمت مديرعامل ورئيس هيئت مديره به كد فراگير ملي ۱۰۰۷۱۲۶۴۵ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدتنامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه بامهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبقاساسنامه. )ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان