آگهی تاسیس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود درنيكا آروين گوهر درتاريخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۹۶۳ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۷۹۹۰۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:خريد و فروش و واردات و صادرات توليد، توزيع، پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي درداخل و خارج از كشور، اخذ وام، اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي، اعتباري داخلي و خارجي، شركتدر مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذنمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي شركت: تهران، دربند خيابان علفت پالک ۳۵ واحد ۱كدپستي ۱۹۷۱۷۶۳۱۱۵ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال ميباشد. اولين مديران شركت: آقاي حاتم حميداوي به سمت مديرعامل به شماره ملي ۱۷۵۴۵۶۴۱۹۴ ساكن تهران، دربند خيابانعلفت پالک ۳۵ واحد ۱ دارنده ۷۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي حاتم حميداوي به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي۱۷۵۴۵۶۴۱۹۴ ساكن تهران، دربند خيابان علفت پالک ۳۵ واحد ۱ دارنده ۷۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانم معصومه پروره به سمترئيس هيئت مديره به شماره ملي ۱۷۵۴۴۴۲۹۲۷ ساكن: تهران، دربند خيابان علفت پالک ۳۵ واحد ۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسالمي باامضا حاتم حميداوي به سمت مديرعامل منفرداً همراه با مهر شركت معتبر است. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبتموضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان