آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص در نيكان سپنتا درتاريخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۳۹۸ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۷۹۳۲۳۸ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت: واردات و صادرات،خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با كليه اشخاصحقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي ازشركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حقالعمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش،اعطاي نمايندگي به سراسر كشور و خارج از كشور،تهيه و طبخ و فروشغذا)سرد،گرم،كيترينگ(،ايجاد و تاسيس رستوران و كافي شاپ به صورت سيار و ثابت و عرضه مواد غذايي به صورت منفرد وزنجيره اي و فعاليت هاي مرتبط با مواد غذايي، تامين نيروي انساني مورد نياز شركت در رابطه با موضوع شركت درصورت لزوم پساز اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران - شهرستان تهران -بخش مركزي - شهر تهران-محله سيدخندان-خيابان عطار-خيابان چلچله-پالک ۴-طبقه همكف-واحد ۲ كدپستي۱۵۴۱۶۳۶۷۱۳ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰سهم آن با نام عادي مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۳۵۱۴۲/۹۷ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانکگردشگري شعبه ميرداماد غربي با كد۱۱۲ پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانمسهيال حسن زاده به شماره ملي ۰۰۱۰۲۱۱۴۸۹و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم بهاره ابراهيمي به شماره ملي۰۰۱۲۹۱۴۱۳۴و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم آناهيتا مافي باالني به شمارهملي ۰۴۴۰۱۱۹۳۷۵و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جملهچک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء رئيس هيئت مديره و يكي از اعضا ي هيئت مديره و ساير اوراق عادي و اداري با امضاهريک از اعضا ي هيئت مديره به همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقاي پيمانشاهين مقدم به شماره ملي ۰۰۴۰۷۹۵۴۴۶ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي امير اسماعيل صابري به شماره ملي۰۴۵۳۷۲۴۳۲۹ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيينگرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. تندیس مهان