آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص دماوند سازه افضل درتاريخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۶۶۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۲۲۴۰۲ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :اجراي كليه امورپيمانكاري در زمينه كليه تاسيسات زيربنائي، طراحي، اجرا، نظارت و مشاوره در كليه امور عمراني و پيمانكاري اعم از سازه هايفلزي و بتني، احداث ساختمان، پيمانكاري، شبكه هاي توليد و توزيع و انتقال برق و ساخت و مونتاژ تابلوهاي برق، فعاليت در زمينهاجرا، نصب، تعميرات، خدمات، لوله كشي، محوطه سازي، فضاي سبز، جدول كاري، راه سازي، سدسازي، اخذ وام و تسهيالت ارزيو ريالي از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ف شركت در مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از كشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجعذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران - شهرستان دماوند - بخش مركزي - شهر دماوند-محله گيالوند-بلوار شهيد باهنر-كوچه نيلوفر۵-پالک ۱۸-طبقه همكف- كدپستي ۳۹۷۱۹۴۴۵۱۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارتاست از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادي مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسطموسسين طي گواهي بانكي شماره ۱۹۳/۳۵۳۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه گيالوند)دماوند( با كد۳۵۳۰ پرداختگرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم فتانه فهيمي به شماره ملي ۰۰۷۵۰۶۸۳۴۶و به سمترئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي عليرضا افضل خاني به شماره ملي ۰۴۳۹۶۱۹۰۲۵و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال آقايامين افضل خاني به شماره ملي ۰۴۳۹۹۵۴۸۸۶و به سمت نايب رئيس هيئت مديرهبه مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالميو همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل:طبق اساسنامه بازرسان آقاي سيف اله حسينعلي يان به شماره ملي ۰۴۳۹۰۳۸۴۶۴ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سالمالي آقاي امير دولتي به شماره ملي ۰۴۳۹۹۶۲۴۲۰ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهتدرج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.شماره پيگيري : ۹۷۰۶۱۴۶۲۳۷۴۵۲۸۷ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان