آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود رادين تكين آراز در تاريخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۲۲۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۶۹۷۹۲۱ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت: واردات وصادرات، خريد و فروش، تهيه و توليد، توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وامو اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشورو اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ بازار ـ كوچهبازارنوروزخان ـ كوچه بازار مسجدجامع ـ پالک ۱۳ ـ مجتمع تجاري شمس تبريزي ـ طبقه اول ـ واحد ۲۶ كدپستي ۱۱۶۵۶۱۸۶۴۷سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم سيما پور حيدريممقاني به شماره ملي ۰۰۱۱۱۵۴۰۶۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي مصطفي آقاجاني ممقاني به شماره ملي ۱۶۹۹۸۵۹۴۹۳دارنده ۹۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم سيما پور حيدري ممقاني به شماره ملي ۰۰۱۱۱۵۴۰۶۳و به سمت رئيسهيئت مديره به مدت نامحدود آقاي مصطفي آقاجاني ممقاني به شماره ملي ۱۶۹۹۸۵۹۴۹۳و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود وبه سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته،بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر ميباشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوعفعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۴۱۳۷۲۱۳۲۹۶۴۰ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان