آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود رايان آسانبر پيمان درتاريخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷به شماره ثبت ۵۲۶۶۰۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۶۰۷۴۹۶ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:خريد و فروشكليه تجيهيزات پله برقي و آسانسور ، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذ وام و اعتبارات ،برپايي همايش ها وسمينارها ي مرتبط ، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي وخارجي فروش و شركت درمناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک ، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي درصورت لزومپس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستاناسالمشهر ـ بخش مركزي ـ دهستان ده عباس ـ روستا علي آبادطپانچه ـ علي آبادطپانچه ـ كوچه ۱۰ متري پويا ـ جاده ساوه ـپالک ۰ ـ طبقه همكف ـ كدپستي ۳۳۱۷۷۹۷۵۴۴ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهمالشركه هر يک از شركا آقاي پوريا ميرزا نژاد به شماره ملي ۰۰۱۸۸۵۶۲۱۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي الياس ميرزا نژادبه شماره ملي ۶۳۶۹۵۹۰۹۰۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي پوريا ميرزا نژاد به شماره ملي۰۰۱۸۸۵۶۲۱۷و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي الياس ميرزا نژاد به شماره ملي ۶۳۶۹۵۹۰۹۰۸و به سمت عضوهيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيسهيئت مديره هريک به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرارجهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان