تاسيس شركت با مسئوليت محدود رايان انديشه مايا در تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۶۵۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۶۸۳۱۶۲ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعشركت: مشاوره، طراحي و امنيت شبكه، خريد و فروش دوربين هاي مداربسته، طراحي و نظارت و اجراي كليه خدمات شبكه وكامپيوتر و سخت افزار. خريد و فرحي، اجرا، نظارت فني پروژه هاي كامپيوتري و سيستم هاي مخابراتي، نصب و راه اندازي وسرويس و فروش و واردات و صادرات كليه لوازم جانبي كامپيوتر و تجهيزات شبكه و سخت افزارهاي مرتبط. خريد و فروش و

صادرات و واردات كليه تجهيزات سخت افزاري رايانه و نرم افزار هاي سفارش مشتري، اخذ نمايندگي تجهيزات رايانه اي و اعطاي آن به شركت هاي مربوطه، راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي، ارائه و توليد تجهيزات رايانه اي و سيستم هاي الكترونيكي، عقد قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيالت ريالي و ارزي از بانكها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، حضور و راه اندازي نمايشگاه در داخل و خارج از كشور )در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم.( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران، خيابان اسكندري شمالي، باالتر از خيابانفرصت شيرازي، پالک ۵۴ ،طبقه دوم، واحد ۷ كد پ ۱۴۱۹۷۴۴۹۶۴ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. ميزان سهمالشركه هر يک از شركاء: سجاد جهانگيري به شماره ملي ۱۷۵۵۸۲۹۴۷۷ ميزان سهم الشركه ۵۰۰۰۰۰ ريال طوبي رحمتي به شمارهملي ۱۹۷۱۷۹۴۱۶۳ميزان سهم الشركه ۵۰۰۰۰۰ ريال اولين مديران شركت: سجاد جهانگيري به سمت مديرعامل به شماره ملي۱۷۵۵۸۲۹۴۷۷ براي مدت نامحدود. انتخاب گرديد. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شركت از قبيل چکـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسالمي باامضاء مديرعامل. همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبقاساسنامه )((ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد)). (ثبت تندیس مهان)