تاسیس شركت سهامي خاص ره آوران علم و صنعت مهر راز درتاریخ 1394/09/15 به شماره ثبت 483523 به شناسه ملی 14005453468 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شركت : توليد دانش فني و انتقال دانش فني و تکنولوژي. توليد، ساخت، خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، مشارکت و انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور، واردات تکنولوژي و صنايع مادر، اخذ وام از کليه بانک ها، شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي. انجام کليه فعاليت هاي فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاي لازم .
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت : تهران ، خاني آباد نو، شهرک بوستان، خيابان بنفشه، کوچه 26، پلاک 17، طبقه سوم -کدپستي 1893813964
سرمايه شركت : مبلغ 1000000 ريال منقسم به 100 سهم 10000 ريالي كه تعداد 100 سهم با نام ميباشد كه مبلغ 350000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 94/1631/232 مورخ 94/8/24 نزد بانك اقتصاد نوین شعبه اسلامشهر پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت : حسين اصلاني شير امين به شماره ملی 0076900037 به سمت رئيس هيئت مديره و سحر اصلاني شير امين به شماره ملی 0010665587به سمت نايب رئيس هيئت مديره و رضا نيازي به شماره ملی 3962677951 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسلامي به امضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مي‏باشد.
اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل : آقاي نويد طيبي ممقاني به شماره ملي 5069916912 به عنوان بازرس اصلي .
خانم مريم نعمتي به شماره ملي 0083873041 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد
ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(ثبت تندیس مهان)