آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود زرين صنعت كيان فردا درتاريخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۹۲۹ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۸۵۸۸۳۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت:واردات و صادرات ، خريد و فروش ، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ،انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام ودريافت حواله جات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي ،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط ، ايجاد شعب در سراسركشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال ازگمرک ، فعاليت هاي حق العمل كاري وپذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربطمدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ محلهدولت ـ خيابان شهيد علي اصغر نعمتي ـ بن بست مهريزي ـ پالک ۸ ـ طبقه سوم ـ واحد غربي كدپستي ۱۹۳۹۶۹۵۹۷۸ سرمايهشخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي نادر نادريان به شمارهملي۰۰۵۳۹۸۷۷۷۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي اصغر گيلي برائي به شماره ملي ۳۱۱۰۹۵۱۳۹۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه اعضا هيئت مديره آقاي نادر نادريان به شماره ملي ۰۰۵۳۹۸۷۷۷۲و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضوهيئت مديره به مدت نامحدود آقاي اصغرگيلي برائي به شماره ملي ۳۱۱۰۹۵۱۳۹۸و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدوددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۷۰۴۸۷۳۱۷۸۱۸۸ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان