آگهی تاسیس

تاسيس شركت سهامي خاص سازه پرتو سرو درتاريخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۶۸۲ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۸۶۳۹۰ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: طراحي ـ محاسبه ـنظارت ـ مشاوره ـ پيمانكاري واجراي كليه پروژه هاي ساختماني ـ عمراني ـ معدني ـ صنعتي ـ نفتي ـ دريايي ـ راه آهن ـ ابنيه ـراه وباند ـ ابنيه سبک وسنگين فلزي و بتني، سازه هاي دريايي و زيرزميني ـ تونل ـ مترو ـ حفاري چاه ـ شهرسازي ـ راه سازيـ سد سازي ـ آب ـ آب و فاضالب ـ تاسيسات برقي و مكانيكي ـ نقشه برداري، تهيه و توليد و توزيع و خريد فروش كليه كاالهايمجاز داخلي و خارجي و كليه ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز ـ صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني مربوط به كارهاي

فوق، اخذ و اعطاي نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصه ها و مزايده ها و عقد قرارداد و پيمان با سازمان ها ووزازت خانه ها و نهادها و ادارات دولتي و غيردولتي، بانكها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، حضور و راه اندازينمايشگاه و جشنواره ها ي داخلي و خارجي، گشايش ال سي، اخذ ضمانتنامه، وام و تسهيالت از كليه بانک ها ي داخلي و خارجي وموسسات مالي و اعتباري، اخذ تسهيالت بانكي از كليه بانكها، انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج كشور ـدر صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي شركت: تهران خيابان رودكي پايين تر از مرتضوي كوچه ابراهيمي پ۱۲ واحد اول ـ كدپستي۱۳۵۴۷۳۹۵۵۷ سرمايه شركت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طيگواهي بانكي شماره ۶۸۶ ـ ۱۲۴۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ نزد بانک آينده شعبه اشرفي اصفهاني پرداخت گرديده است و الباقي سرمايهدر تعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مديران شركت: آقاي محمد علي طوماري ک م ۰۰۷۰۹۵۶۶۰۱ به سمت مديرعامل و رئيسهيئت مديره و خانم منصوره طوماري ک م ۰۰۷۷۷۲۲۴۱۸ به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء مديرعامل منفردا همراه با مهرشركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: خانم ها تايبه منافي به شماره ملي

۱۶۷۲۲۶۳۹۱۳ به عنوان بازرس اصلي و رقيه كوهي به شماره ملي ۶۰۱۹۸۹۴۰۳۷ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسالانتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار ابرار براي درج آگهي هاي شركت انتخاب شد. ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمي باشد.(ثبت تندیس مهان)