آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص فني و مهندسي سامان نيرو آروين درتاريخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۵۷۰ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۷۱۴۹۵۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، برپايي نمايشگاه داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد باكليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات از كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافت حواله جات ال سي وضمانت نامه هاي بانكي، برپايي همايش و سمينار مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي ازشركت هاي معتبر داخليو خارجي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از كمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري، طراحي،محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره، انجام كليه تعميرات خطوط برقدار، احداث خطوط هوايي فشار ضعيف فشار متوسط و فشار قوي،احداث خطوط زميني فشار ضعيف فشار متوسط و فشار قوي، نصب پست هاي زميني، تست و تعمير كليه لوازم خطوط فشار ضعيففشار متوسط و فشار قوي، آموزش در محل، توليد لوازم و يراق االت شبكه توزيع، توليد لوازم خط گرم، احداث نيروگاه درصورتلزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي:استان تهران ـ شهرستانتهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ شهرک حكيميه ـ خيابان پگاه ـ كوچه پگاه ۱/۱ ـ پالک ۳۱ ـ طبقه زير زمين ـ كدپستي۱۶۵۹۸۳۴۱۱۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آنبا نام عادي مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۱۲ ـ ۲۹۳ ـ ۲۶ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک صادراتشعبه ايوانكي با كد ۲۹۳ پرداختگرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي ايمان حسني بهشماره ملي ۰۰۱۴۳۳۳۸۱۳و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي احسان حسني به شماره ملي ۰۰۷۰۳۷۰۶۱۳و بهسمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم سمانهشريفي تبريزي به شماره ملي۰۰۷۳۱۹۶۲۶۶و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشركت ازقبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهرشركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نيلوفر طالش مجيدي به شماره ملي ۰۰۱۳۸۴۸۰۶۲ بهسمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي خانم زهرا قدوسي به شماره ملي ۴۵۹۰۲۵۸۲۷۷ به سمت بازرس اصلي به مدت يکسال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ثبت تندیس مهان