آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سرزمين آريايي نامي كاال در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۱۵۸ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۰۵۴۱۳۳ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت:خريد و فروش و واردات و صادرات توليد، توزيع، پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، توزيع، پخش، فروش لوازم خانگي، انعقاد قراردادبا اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از كشور، اخذ وام، اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي،اعتباري داخلي و خارجي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي،ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذ نمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي )در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليتپس از اخذ مجوز هاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران ونک خيابان گاندي خيابان ۱۸پالک ۴ كدپستي: ۱۵۱۷۹۱۴۸۱۷ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي شركاء و ميزان سهم الشركه هريک ازآنان:سيد سعيد حيدري نامي به شماره ملي ۱۳۷۶۰۶۸۵۴۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه ـ وحيد حيدري نامي به شماره ملي۱۳۷۵۸۷۹۸۴۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. اولين مديران شركت: سيد سعيد حيدري نامي به سمت رئيس هيئت مديره بهشماره ملي ۱۳۷۶۰۶۸۵۴۰ ـ وحيد حيدري نامي به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۱۳۷۵۸۷۹۸۴۷ برايمدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و نائب رئيسهيئت مديره و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركتمعتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه )ثبت موضوعفعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان