آگهی تأسيس شرکت بازرگانی سرزمين چهار فصل قشم (با مسئوليت محدود):

آگهی تأسيس شرکت بازرگانی سرزمين چهار فصل قشم (با مسئوليت محدود) خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت بازرگانی سرزمين چهار فصل قشم (با مسئوليت محدود) که در مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تحت شماره ۵۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۸۳۹۲ در این اداره به ثبت رسيده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثيرالانتشار آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت: صادرات٬ واردات و فروش کالا و انجام کليه عمليات مرتبط طبق مجوز فعاليت اقتصادی شماره ۶۹۲/۹۴ مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسيس به مدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ ميدان گلها ـ جنب ستاره شهر ـ ساختمان مهریار ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۷۹۵۱۹۱۶۳۴۵ ـ دفتر شرکت بازرگانی سرزمين چهار فصل قشم. ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ دویست ميليون ریال نقدی می باشد. ۵ ـ آقای سيد حسين طالب نيای جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۹۴۳۸۱۷ به سمت رئيس هيات مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا فرزین پور به شماره ملی ۲۴۷۱۶۵۲۰۳۴ به سمت نایب رئيس هيات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ مکاتبات٬ اسناد٬ اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبيل چک٬ سفته٬ بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفرداًً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ مدیرعامل مجری مصوبات هيات مدیره می باشد. ۸ ـ آقای سيد حسين طالب نيای جهرمی دارنده شصت درصد از کل سهم الشرکه معادل یکصد و بيست ميليون ریال و خانم مهسا فرزین پور دارنده چهل درصد از کل سهم الشرکه معادل هشتاد ميليون ریال می باشند. ۹ ـ روزنامه کثيرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعيين گردید. ۱۰ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و بدون تبصره در مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسيد. ش۹۴۱۰۰۷۵۰۶۶۵۰۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و مالکيت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم(ثبت تندیس مهان)