تاسیس شركت سهامي خاص آيريك تجارت پايا درتاریخ 1394/09/10 به شماره ثبت 483374 به شناسه ملی 14005445621 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
- موضوع شركت : ارائه کليه فعاليت هاي تجاري و خدمات بازرگاني در زمينه خريد و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، اخذ و اعطاء نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي ، ترخيص کالا از گمرکات داخلي ، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، برپايي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي ، اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور و شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم )
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت :
تهران ، فاطمي غربي ، خيابان اعتمادزاده ، کوچه عدل ، پلاک 17 ، واحد 3 کدپستی 1413834683
سرمايه شركت : مبلغ 500000000 ريال منقسم به 100 سهم 5000000 ريالي كه تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ 175000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 94/826/1467 مورخ 1394/08/27 نزد بانك سامان شعبه آرژانتین پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت :
- احسان اماني به ش.م 0067381881 به سمت نايب رئيس هيئت مديره - پريناز کاوکاني اصل به ش.م 0453553184 به سمت مديرعامل و عضو هیات مدیره - سحر علي محمدي به ش.م 0073667978 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت دوسال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاي رئيس هيئت مديره یا مديرعامل منفردا" همراه بامهر شركت معتبر است.
اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل :
- علي اسکندر صفت به شماره ملي 0082646678 به عنوان بازرس اصلي و ايمان فرجي به شماره ملي 0074745042 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
(( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ))(تندیس مهان)