تاريخ صدور : 1394/12/04
موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


موضوع شركت : خريد و فروش و واردات و صادرات توليد توزيع پخش کليه اقلام مجاز بازرگاني ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ،اخذوام و اعتبارات و تسهيلات ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر کشور، اخذ نمايندگي از شرکت هاي بين المللي.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت :
.تهران عباس آباد نبش ولي عصر جنوب نبش کوچه دل آرا پلاک 42 کدپستی 1595773814
سرمايه شركت: مبلغ 500000000 ريال منقسم به 100000 سهم 5000 ريالي كه تعداد 100000 سهم با نام و 0 سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ 175000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 796 - 2 / 1303 مورخ 94/12/3 نزد بانك ملت شعبه نجات الهی شمالی پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت :
مينا مجنوني کد ملی0532526090 به سمت رئيس هيئت مديره - امير قرباني کد ملی 0072026057 به سمت مديرعامل و عضو هیئت مدیره - مهديه اثنا عشري کد ملی 0532508671 به سمت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و اسناد رسمی با امضاي مدیرعامل منفردا همراه بامهر شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر می باشد.
اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل :
اميد جعفري به شماره ملي 0520602846 به عنوان بازرس اصلي و الناز رضازاده به شماره ملي 3750166250 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(ثبت تندیس مهان)