تاريخ صدور : 1394/12/03
موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


موضوع شركت : - انجام مطالعات راهبردي (استراتژيك)، طرح‎هاي جامع، بازاريابي غير هرمي غير شبکه اي در حوزه هاي موضوع فعاليت شرکت ، امکان سنجي و تهيه طرح هاي توجيهي (فني، اقتصادي و مالي، زيست محيطي )
- نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح ها و مديريت اجراء و کنترل پروژه
- انجام فعاليت در زمينه تامين مالي طرحها، اخذ وام و تسهيلات از کليه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور
- انجام امور مشاوره و مديريت طرح در زمينه مديريت شهري، برنامه ريزي و طراحي سيستمها و روشها، بهره وري، عارضه يابي و مطالعات بازسازي و نوسازي، ساختار سازماني
- ارائه كليه خدمات مديريتي مبتني بر فن آوري اطلاعات در زمينه تجارت الكترونيك، طراحي صفحات اينترنتي و توليد نرم افزارهاي سفارش مشتري غير فرهنگي و غير رسانه اي
- انجام خدمات مشاوره اي فني، مهندسي و مديريتي در زمينه حمل و نقل، عمران، صنعت، زيربنايي، کشاورزي، بازرگاني
- ارائه خدمات برگزاري همايش ها، سمينار ها و نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي، تامين تجهيزات مورد نياز و نيروي انساني براي همايش ها، نمايشگاهها و رويدادها
- برگزاري و شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي ، ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور، عضويت درمجامع تخصصي داخلي و خارجي ، حق العملکاري اخذ نمايندگي از شرکتها و اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، شرکت در نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي ، انجام کليه امور بازرگاني شامل خريد و فروش ، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم)
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت: تهران – بلوار آفريقا – خيابان يزدان پناه – پلاک 60 – طبقه دوم کد پستی 1968854315
سرمايه شركت : مبلغ 100000000ريال منقسم به 10000 سهم 10000 ريالي با نام ميباشد كه مبلغ 100000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 2549/ص94/201 مورخ 94/11/27 نزد بانك پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت : علي کياني به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل و آقاي احسان درخشان به عنوان نايب رئيس هيأت مديره و آقاي محمد صميمي فرا به سمت عضو هيئت‌مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء ثابت مديرعامل و يکي از اعضاي هيات مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مي‌‌باشد . اوراق عادي و اداري هريک از اعضا همراه مهر شرکت .
اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل : آقاي مهدي معرفت شيشوان به شماره ملي 0076252787 به عنوان بازرس اصلي و آقاي مصطفي زماني به شماره ملي 0061884294 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثيرالانتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد (ثبت تندیس مهان)