تاسيس شرکتسهامي خاص رايحه ترنم ايليا کوثر درتاريخ ۲۱/۳۱/۰۰۱۱ به شماره ثبت ۰۹۳۹۲ به شناسه ملي ۰۲۳۳۱۹۹۳۳۰۰ ثبت
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :خريد و فروش ، واردات و صادرات ،توليد، توزيع و توليد کليه کالاهای مجاز بازرگاني ، بازاريابي به صورت غير
هرمي ، غير شبکه اي ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي. اخذ و اعطاي نمايندگي، شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي،
برگزاري همايش ها و سمينارها ، اخذ وام و تسهیلات بانکي از کليه بانکها و موسسات مالي اعتباري ، شرکت در کليهي مزايدات و
مناقصات دولتي و خصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي :
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ریال نقدي
منقسم به ۰۳۳ سهم ۰۳۳۳۳ ريالي تعداد ۰۳۳ سهم آن با نام عادي
مبلغ ۰۰۳۳۳۳ لاير توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره ۲۰۰/۲۰۳۰ مورخ ۰۲/۳۱/۰۰۱۱ نزد بانک اقتصاد نوين شعبه بلوار امين
قم با کد ۲۰۳۰ پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد
اعضا هيئت مديره
آقاي مجتبي قانمي نيا به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و
به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقاي جواد محمد خاني به شماره ملي و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلي هيئت
مديره به مدت ۲ سال
آقاي حسين ابراهيمي فرد به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه
نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
خانم صديقه قاسمي تاالر پشتي به شماره ملي به سمت بازرس اصلي به مدت ۰ سال
خانم اعظم سادات مير شمسي به شماره ملي به سمت بازرس علي البدل به مدت ۰ سال
روزنامه کثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت شرکت تندیس مهان