آگهی تاسيس تاسيس شرکت سهامی خاص زیگورات سرزمين پارس درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۶۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکميل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی ميگردد. ـ موضوع شرکت: تهيه٬ توليد٬ توزیع و فروش کالاهای مورد نياز عمومی از طریق فروشگاههای زنجيره ای٬ ارائه خدمات و فروش بصورت آنلاین٬ ارائه خدمات و فروش تلفنی٬ صادرات و واردات کالاهای مجاز٬ اخذ نمایندگی محصولات داخلی و خارجی٬ مشارکت با سایر اشخاص حقيقی و حقوقی درجهت تامين اهداف شرکت٬ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی٬ اخذ وام و تسهيلات ارزی و ریالی٬ اعطای نمایندگی و شعب به سایر نقاط داخلی و خارجی ـ انجام موضوعات فعاليت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم باقيد اینکه ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذو صدور پروانه فعاليت نمی باشد.۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: آستارا ـ خيابان شریعتی غربی ـ جنب کافی نت سوپر استار کد پستی۴۳۹۱۸۶۶۷۶۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام ميباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره ۶۰۴/۸۵۵۰/۵مورخ ۲۵/۸/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام ميباشد۵ ـ اولين مدیران شرکتکه برای مدت دو سال بقرار ذیل تعيين گردیدند:آقای محمد ضبط کاربشماره ملی ۲۶۱۹۶۸۳۱۸۱به عنوان مدیرعامل و عضو هيئت مدیره و خانم مينا آئينه بشماره ملی ۰۰۷۵۵۸۷۱۶۵ به عنوان رئيس هيئت مدیره وآقای علی ضبط کار بشماره ملی ۲۶۱۰۰۰۰۲۳۵ به عنوان نائب رئيس هيئت مدیره انتخاب گردیدند۶ ـ دارندگان حق امضا: حق امضای کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمد ضبط کاربه سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غياب مدیرعامل با امضای رئيس هيئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختيارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای نيما حسنی قم به شماره ملی ۱۲۹۲۰۱۳۸۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد شفيعی قهفرخی به شماره ملی ۴۶۱۰۰۲۰۵۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعيينی گردیدند ۸ ـ روزنامه گيلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعيين گردید. ش۹۴۱۰۱۵۶۹۵۸۴۷۲۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری آستارا.(ثبت تندیس مهان)