آگهي تاسيس

تاسيس شركتسهامي خاص نيرو پرداز الكتريک تاو درتاريخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۸۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۰۹۱۹۰ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت:اجراي پروژه هايبرق صنعتي و ساختماني، اجراي خطوط توزيع برق، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي ازكليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، اخذ و اعطاي نمايندگي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي درصورت لزومپس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان مركزي، شهرستانساوه، بخش مركزي، شهر ساوه، عبدل آباد، كوچه آزادي ۲۸[مسجد[، بلوار آزادي شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عاديمبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۹۱۲۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملي ايران شعبه ساوه با كد ۲۷۳۱پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي اميد مرالو به شماره ملي بهسمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي سيد مهدي نظري به شماره ملي به سمت عضو هيئت مديره بهمدت ۲ سال آقاي حسين عباسي به شماره ملي به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هيئت مديره بهمدت ۲ سال آقاي مرتضي عباسي به شماره ملي به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي واداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقاي ابوالفضلجالينوسي به شماره ملي به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي علي اكبر جالينوسي به شماره به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت تندیس مهان