آگهی تاسیس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سپيد تجهيز سورنا درتاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶به شماره ثبت ۵۱۷۷۴۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۱۷۰۰۲۹ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خريد و فروش، واردات وصادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، توليد كليه تجهيزات و لوازم پزشكي و دارويي و پيرا پزشكي، اخذ نمايندگي از شركت ها وتوليد كنندگان خارجي و اعطاي نمايندگي در داخل كشور و برگزاري كارگاه ها و همايشهاي وركشاپ هاي معرفي محصوالت دررابطه با محصوالت توليدي و وارداتي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي،اخذ وام و اعتبارات از تمامي موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي . درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس ازاخذ مجوزهاي الزم. مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خيابان نوزدهم شمالي ـخيابان هفدهم ـ پالک ـ ۵۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱۰۹ ـ كدپستي ۱۹۹۸۸۸۳۶۶۰ سرمايه شخصيت حقوقي: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي منوچهر كريمي به شماره ملي ۰۰۵۰۱۰۲۹۸۲ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقايصداقت پور محمد به شماره ملي ۵۶۶۹۴۲۱۶۴۷ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي منوچهر كريمي به شمارهملي ۰۰۵۰۱۰۲۹۸۲ به سمت رئيس هيئت مديره وآقاي صداقت پور محمد به شماره ملي ۵۶۶۹۴۲۱۶۴۷ به سمت مديرعامل و عضوهيئت مديره به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عاديواداري شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد . اختيارات نماينده قانوني:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان