ثبت شرکت سیمرغ زرین آریایی در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۲۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۱۳۱۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، واردات و صادرات، تجهیزات و کلیه اقلام حفاری، منابع گاز و پتروشیمی (به جز اکتشاف و استخراج) خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، بر پایی همایش ها و سمینارها، خرید و فروش و تعمیر و واردات انواع ژنراتور (پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی میدان عدل بلوار مخبری پلاک ۸۹ کدپستی ۱۴۶۹۶۸۳۹۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ۵۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۸۶ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه فلکه پونک بوستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . محمد نظرزاده به شماره ملی ۲۰۰۱۶۲۲۸۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. سحر نوروزی نژاد به شماره ملی ۴۳۲۴۵۲۷۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ۳. مجید نظرزاده به شماره ملی ۵۲۶۹۹۱۱۷۱۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی ـ و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هرکدام منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فریبا صادقی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۵۲۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی و لیلا معینی به شماره ملی ۳۲۵۷۴۸۰۵۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). (ثبت تندیس مهان)