خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۲۶۲۹ دراین اداره به ثبت رسيده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثيرالانتشارآگهی ميشود. ۱ ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و انجام کليه خدمات مشاوره ای و سرمایه گذاری و تشکيل و ایجاد شرکت های فرعی؛ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در زمينه های بازرگانی و مواد اوليه و ماشين آلات و فعاليت های انتفاعی به طور مستقيم وغير مستقيم و اجرای طرحهای توليدی و صنعتی و معدنی و خدماتی جدید و توليدی و کشاورزی و انجام کليه کارهای ساختمانی و طرحهای عمرانی و خدماتی و مشارکت یا خرید سهام و یا از طریق تشکيل شخصيت حقوقی به منظور توسعه و تکميل و بازسازی واحدهای توليدی و پيمانکاری و حق العمل کاری و راه سازی و جاده سازی و نقشه کشی و تهيه و توليد انواع محصولات کشاورزی و کشت و صنعت و ایجاد و ساخت هتل و هتل آپارتمان و بيمارستان و مراکز بهداشتی و رفاهی و ایجاد فروشگاههای زنجيره ای و ایجاد کارخانه های توليدی مواد غذایی و صنعتی پس از اخذ مجوز های لازم. ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کيش ـ برج صدف ـ طبقه ۳ ـ واحد ۳۰۱ ـ کد پستی ۷۹۴۱۷۴۵۴۵۳ (صندوق پستی شماره۳ .(۱۱۱ ـ ميزان سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال. ۴ ـ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ ـ مدیران شرکت: آقای صمد موثقی گيلانی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۵۲۴۲۲ به سمت مدیرعامل٬ آقای مسعود صادقی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۲۰۸۹۳ به سمت رئيس هيئت مدیره و آقای محمدجواد قایدی به شماره ملی ۲۳۷۲۵۵۲۹۸۸ به سمت نائب رئيس هيئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء:کليه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبيل چک٬ سفته٬ بروات٬ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره و نائب رئيس هيئت مدیره متفقأ و مهر شرکت و ش۹۴۱۰۲۶۹۴۶۶۵۸۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و مالکيت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کيش.