آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود صدرا آران خوزستان درتاريخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۴۲۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۷۷۴۹۸۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:خريد و فروش و واردات و صادرات توليد، توزيع، پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي درداخل و خارج از كشور، اخذ وام، اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي، اعتباري داخلي و خارجي، شركتدر مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذنمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم. مدت شركت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي شركت:.تهران، ميرداماد ضلع شمالي ميدان كتابي خيابان دريا پالک ۹واحد ۳ كدپستي: ۱۵۴۴۸۴۷۵۱۳ سرمايه شركت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: سيده شيما رادي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۱۷۵۳۶۶۲۹۷۴دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه علي پورمدحجي به سمت عضو هيئت مديره ـ مديرعامل به شماره ملي ۰۰۳۲۳۱۶۳۴۸ دارنده۳۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. براي مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشركت با امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوعفعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان