آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص طرح خشت مايان درتاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۸۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۴۳۱۱۶۰ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. ـ موضوع: ارائه خدمات پيمانكاريساختمان ، ارائه كليه فعاليت هاي مشاوره ، بررسي ، طراحي ، محاسبه ، ساخت ، اجرا ، نظارت و مشاركت در ساخت طرح هايشهرسازي ، معماري ، ساختماني ، مسكوني ، اداري ، صنعتي ، تاسيسات مكانيكي ، برقي ، گاز ، محوطه سازي ، توليد كليهمحصوالت مرتبط ساختماني و قطعات پيش ساخته و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذ وام و اعتبارات ، شركت درمناقصات و مزايدات و ، خريد و فروش مصالح و مواد ساختماني و خدمات پس از فروش برگزاري و شركت در نمايشگاه خاي خارجيو داخلي ، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني)در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت: از تاريخثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران يوسف آباد كوچه چهارم پالک ۲۹ واحد ۱ كدپستي ۱۴۳۱۶۸۴۳۱۳ سرمايهشركت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي بانام مي باشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال طي گواهي بانكي بشماره ۲۶۷/۹۵ ص /۲۴۸ مورخ ۹/۸/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه بلوار مرزداران پرداخت گرديد و مابقي در تعهد سهامداران مي باشد. اولين مديران بشرحذيل براي مدت دوسال تعيين شدند: آقاي سيد علي موسوي ميان پشته به شماره ملي ۰۰۷۸۰۸۲۷۲۲ به سمت نايب رئيس هيئتمديره آقاي مسعود تقي خاني به شماره ملي ۰۰۷۹۲۲۲۵۶۰ به سمت عضو هيئت مديره آقاي بابک حيدري فروشاني به شماره ملي۰۴۵۳۵۷۹۷۷۹ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي علي عطار زاده به شماره ملي ۴۳۲۴۲۲۹۴۵۷ به سمت مديرعامل و عضو هيئتمديره دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي و امضاي كليه اوراق عادي واداري با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره هريک به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبقاساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: خانم نيلوفر كرامتي به شماره ملي ۰۰۷۹۵۸۱۸۰۳ به سمت بازرس علي البدل و آقاي مهديپرچمي به شماره ملي ۰۳۲۲۷۸۹۴۶۱ به سمت بازرس اصلي براي مدت يک سال تعيين شدند. روزنامه كثير االنتشار ابرار جهت درجآگهي هاي شركت تعيين گرديد. ))ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه نمي باشد. ثبت تندیس مهان