تاسيس شركت سهامي خاص طنين نداي سلامت درتاريخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۶۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۹۲۳۵۷۸ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: ارائه كليهخدمات عمومي اماكن اعم از خصوصي و دولتي و اجراي امور ارائه كليه خدمات در زمينه سالمت و بهداشت، انعقاد قرارداد با كليهاشخاص حقيقي و رحقوقي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجازبازرگاني و خريد وفروش و تهيه و توليد وتوزيع، شركت در مناقصات و مزايدات. )در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس ازاخذ مجوز هاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران شهرک غرب بلوار دريا خيابان مطهريشمالي كوچه صدف پالک ۱۸ طبقه ۵ كدپستي ۱۹۹۸۸۷۶۱۸۱ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۱/۱۸۸۱ مورخ۱۷/۰۳/۱۳۹۵نزد بانک انصار شعبه رسالت پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مديران شركت: محمدعلي دانائي احمدي به شماره ملي به سمت عضو هيئت مديره محدثه اسدي باال گفشه به شماره ملي به سمت مديرعامل محمدحسن دانائي احمدي به شماره ملي به سمت نايب رئيس هيئت مديره فاطمه طاهري نيه به شماره ملي به سمت رئيس هيئت مديرهدارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديرههمراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه. بازرس اصلي و علي البدل: علي آصفي به شماره ملي۰۰۱۰۸۴۶۳۹۵ به عنوان بازرس اصلي. اشكان ملک لي به شماره ملي ۰۴۴۰۰۰۷۵۱۸ به عنوان بازرس علي البدل براي مد ت يک سالمالي انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد (ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزلهاخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.). ثبت تندیس مهان