آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود طيف تجارت تبريز در تاريخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۹۹۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۶۹۷۷۳۱ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعفعاليت: واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقادقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافتحواله جات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان آذربايجان شرقي ـ شهرستان تبريز ـ بخش مركزي ـ شهر تبريز ـوليعصر ـ خيابان دادگستري ـ بن بست نسترن ـ پالک ۸۳ ـ طبقه دوم ـ كدپستي ۵۱۵۷۹۷۳۹۰۰ سرمايه شخصيت حقوقيعبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم رعنا هوشيار به شماره ملي ۱۳۷۶۸۰۱۸۹۲ دارنده۱۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانم فاطمه هوشيار به شماره ملي ۱۳۸۲۶۴۶۶۷۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديرهخانم رعنا هوشيار به شماره ملي ۱۳۷۶۸۰۱۸۹۲و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره بهمدت نامحدود خانم فاطمه هوشيار به شماره ملي ۱۳۸۲۶۴۶۶۷۴و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئتمديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۴۱۳۹۰۲۹۶۸۱۸۸ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تبريز. ثبت تندیس مهان