آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود عصاره طب ايرانيان در تاريخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت۵۲۳۲۷۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۴۳۵۹۵۳ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد. موضوعفعاليت: خريد و فروش، واردات و صادرات، تهيه، توليد، توزيع و بسته بندي و پخش مواد غذايي و داروها و كليه كاالهاي مجازبازرگاني، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در كليه نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيالت بهصورت ارزي و ريالي از كليه بانک ها، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي، شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استانتهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ شهرک شاهد ـ خيابان شهيد محمدجواد شادالوئي )۱۳۱ )ـ كوچه شهيدمحمدرضا قائم مقامي )۱۲ )ـ پالک ۲۷ ـ طبقه همكف ـ كدپستي ۱۶۵۵۹۸۶۴۶۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم عاطفه زارع به شماره ملي ۲۴۳۲۸۵۲۷۴۵ دارنده ۵۱۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه خانم الهام مرادي به شماره ملي ۴۱۳۱۹۷۸۴۲۳ دارنده ۴۹۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم عاطفه زارع بهشماره ملي ۲۴۳۲۸۵۲۷۴۵و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم الهام مرادي به شماره ملي ۴۱۳۱۹۷۸۴۲۳و بهسمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل بهتنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هايشركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۶۱۲۰۲۵۹۰۸۷۸۵۰۲ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت برند تندیس مهان.