تاسيس شرکت سهامي خاص عمارت سازان ونوس آبي درتاريخ ۰۴/۰۰/۰۹۲۲ به شماره ثبت ۲۴۲۲۹ به شناسه ملي ۰۴۰۰۲۲۲۹۴۰۰
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :خدمات ساخت و ساز ، اخذ وام و اعتبارات از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري جهت شرکت درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط.
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان خراسان رضوي ،  کدپستي
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لاير نقدي
منقسم به ۰۰۰ سهم ۰۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۰۰۰ سهم آن با نام عادي
مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰ لاير توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره ۹۰۹/۲۲/۰۰۰۹ مورخ ۰۴/۰۲/۰۹۲۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه احمد
آباد با کد ۰۰۰۹ پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد
اعضا هيئت مديره
آقاي عليرضا اکبري خادم به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۹ سال
آقاي محمد جواد اکبري خادم به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۹ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۹
سال
خانم محبوبه رزازيان قديمي به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۹ سال
خانم معصومه رزازيان قديمي به شماره ملي و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۹ سال
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه
نامه هاي عادي و اداري باامضاءمديرعامل و در صورت نبود ايشان با امضاي نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
آقاي مجتبي ثابتي اشجعي به شماره ملي به سمت بازرس علي البدل به مدت ۰ سال
آقاي صفر غالم پور به شماره ملي به سمت بازرس اصلي به مدت ۰ سال
روزنامه کثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان