آگهی تاسيس

تاسيس شركت بامسئوليت محدود فرا پيشگامان نگرش برتر مامطير درتاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت۸۴۲۴ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۸۵۱۵۰۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت:واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقادقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، دريافت حوالهجات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان مازندران ـشهرستان بابل ـ بخش مركزي ـ شهر بابل ـ محله جانبازانـ كوچه توحيد ۲۵[معراج ۸ ]ـ بن بست مهرگان ۴ ـ پالک ۰ ـ طبقه اول ـ كدپستي ۴۷۱۴۷۱۴۷۶۳سرمايه شخصيت حقوقيعبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي اصغر براري شفيعي به شماره ملي۲۰۶۱۸۶۶۲۶۳دارنده ۵۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانم زينب براري شفيعي به شماره ملي ۲۰۶۵۰۷۱۹۰۷ دارنده ۹۵۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضاهيئت مديره آقاي اصغر براري شفيعي به شماره ملي ۲۰۶۱۸۶۶۲۶۳و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم زينببراري شفيعي به شماره ملي ۲۰۶۵۰۷۱۹۰۷و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدوددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهروزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۷۰۲۱۱۹۵۰۱۴۹۰ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري بابل. ثبت تندیس مهان