تاسيس شركت سهامي خاص فناوران دانش گستر آريا نت درتاريخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۰۸۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۹۵۰۹۸۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:ارائه خدمات در زمينه هاي كامپيوتر، سخت افزار، نرم افزارهاي سفارش مشتري، شبكه و خدمات، خريد و فروش، تهيه و توزيعمربوطه، شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ وام واعتبارات )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصليشركت: تهران امير آباد كوچه زمرد پالک ۸ واحد ۳ شمالي كدپستي: ۱۴۱۳۶۱۳۸۷۶ سرمايه شركت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ۱۷۵۰۰۰۰ريال توسط موسسين طي گواهي بانكيشماره ۱۷/۶۷۱۱ مورخ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه دانشكده اقتصاد پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبانسهام ميباشد. اولين مديران شركت: آرمان كريمي گلپايگاني كدملي ۱۲۷۱۴۷۷۷۲۶ به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعاملوكيميا صادقي كاجي كدملي ۱۲۷۱۹۳۷۷۰۰ به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: امضاءكليه اوراق عادي و اداري و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهرشركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: امير حسين مظاهري به شماره ملي۱۲۷۰۸۰۷۱۹۶ به عنوان بازرس اصلي و زهرا پاكدل به شماره ملي ۰۳۱۰۹۲۸۶۷۲ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سالانتخاب گرديدند ـ روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي ها انتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكوربمنزله اخذوصدورپروانهشماره پيگيري : ۹۵۰۴۰۵۶۰۲۸۸۹۲۶۸ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاريفعاليت نميباشد.

ثبت تندیس مهان