تاسيس شركت سهامي خاص مجموعه فني بازرگاني آريان صنعت حيدري در تاريخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۴۸۳ به شناسهملي ۱۴۰۰۵۷۷۷۷۵۷ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعشركت: تهيه و توليد و توزيع، خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز داخلي و خارجي، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاي نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصه ها و مزايدات دولتي و خصوصي و بانكها، حضور و راه اندازينمايشگاه و جشنواره ها ي داخلي و خارجي، گشايش ال سي، اخذ ضمانتنامه، وام و تسهيالت از كليه بانک هاي داخلي و خارجي وموسسات مالي و اعتباري، انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج كشور، تعميرات ماشين آالت سنگين و

سبک در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران خياباناميركبير خيابان سراج الملک كوچه دالور۲ پالک۱۵ واحد ۲ كدپستي ۱۱۴۱۶۵۸۶۶۵ سرمايه شركت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسمبه ۱۰۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام مي باشد كه مبلغ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ي۸۹۲/۳۰۹۰۸مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ نزد بانک ملت ـ شعبه خرمكوشک اهواز پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبانسهام مي باشد. اولين مديران شركت براي مدت دو سال به شرح ذيل تعيين شدند: جعفر حيدري با كدملي ۶۲۲۹۸۴۳۲۳۱ به سمترئيس هيئت مديره و مديرعامل علي حيدري با كدملي ۶۶۲۹۶۸۳۱۵۳به سمت نايب رئيس هيئت مديره صادق حيدري با كدملي۶۶۲۹۹۲۸۸۷۳ به سمت عضو هيئت مديره دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات واسناد رسمي با امضاء ثابت رئيس هيئت مديره ونائب رئيس هيئت مديره بطور متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اوراقعادي و اداري با امضا مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر است اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و عليالبدل براي مدت يک سال به شرح ذيل تعيين شدند: خانم رقيه نظرپور به شماره ملي ۱۹۷۲۲۵۳۵۲۲ به عنوان بازرس اصلي. خانمطيبه هرمزي نژاد به شماره ملي ۱۹۱۱۷۸۷۸۶۱ به عنوان بازرس علي البدل. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي ها انتخابشد ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان