تاسيس شركت با مسئوليت محدود فني مهندسي پژوهشگران هوشمند ايرسا در تاريخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۶۳۶۱۳ بهشناسه ملي ۱۴۰۰۸۸۰۴۷۹۳ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد.موضوع فعاليت: فعاليت در زمينه كليه امور پيمانكاري از قبيل ابنيه، طراحي و مشاوره، اجرا در زمينه ساخت، ساختمان سازي،طراحي، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه هاي عمراني اعم از آجري، سنگي، بتني وفلزي، فعاليت در زمينه ساخت و احداثشهركهاي مسكوني، تجاري و اداري ـ جاده سازي، راه سازي، خريد ملزومات، احداث سوله و اسكلت فلزي، نازک كاري و نماسازي،اقالم پيش ساخته، مخازن بتني، مبلمان پاركي و شهرسازي، انواع سازه هاي پروتبيل از قبيل پاركينگ و آالچيق و اجراي طرحهاي صنعتي و تاسسيات شهري، پيمانكاري براي پروژه هاي عمراني، تاسيساتي، شبكه هاي توليد و توزيع و انتقال برق، برقكارياداري مسكوني، لوله كشي اب و فاضالبشهري و بين شهري و انجام پروژه هاي ساختماني مسكوني و اداري، تامين و نگهداريتاسيسات اداري، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري صرفا جهت تحقق اهداف شركت، عقدقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت بهمدت نامحدود مركز اصلي: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مركزي، شهر اصفهان سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزانسهم الشركه هر يک از شركا خانم مرضيه نائيني خوراسگاني به شماره ملي دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاياحمدرضا نائيني خوراسگاني به شماره ملي دارنده ۹۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم مرضيه نائينيخوراسگاني به شماره ملي به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدتنامحدود آقاي احمدرضا نائيني خوراسگاني به شماره ملي به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمتمديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.