آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود فني مهندسي ياس كارا صنعت ايليا درتاريخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۳۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۸۰۳۹۶۷ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:خريد و فروش و واردات وصادرات، توليد و توزيع پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذوام و اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، شركت در مناقصات و مزايداتدولتي و خصوصي و برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سرارسر كشور، اخذ نمايندگي از شركتهاي بين المللي، كليه خدمات اتوماسيون صنعتي، تعميرات و كليه خدمات فني مربوطه.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم.مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: قلعه حسن خان شهر قدس شهرک كاووسيه خيابان طالقاني جنبكوچه مهر پالک ۹۳ كدپستي ۳۷۵۱۸۹۸۳۱۷ سرمايه شركت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: مصطفي نژادیعنبران به شماره ملي ۰۰۷۷۴۹۲۸۰۳ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال سهم الشركه به سمت رئيس هيئت مديره و جبرائيل نژادي عنبران بهشماره ملي ۰۳۲۲۲۷۳۹۵۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال سهم الشركه به سمت عضو هيئت مديره و ابراهيم نژادي عنبران به شماره ملي۰۳۲۲۱۵۸۹۴۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال سهم الشركه به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند.

دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسالمي و اوراق عاديو اداري با امضاي دو نفر از اعضا هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه. ثبت تندیس مهان