تاسيس شركت سهامي خاص فوتون داروي پارس درتاريخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۷۴۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۸۸۳۹۵۹موضوع شركت : توليدات كليه مواد دارويي و توليد ، پخش و عرضه محصوالت غذايي ، تحقيق و توسعه در موارد فوق الذكر ، خريدو فروش و واردات و صادرات توليد توزيع پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذوام واعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي ، برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي ، ايجاد شعب در سراسر كشور ، اخذ نمايندگي از شركت هاي بينالمللي در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم. مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلي شركت : تهران، مهرآبادجنوبي ، كوي فردوس ، خيابان نظافتچي شرقي ، پالک ۴۷ ، كدپستي ۱۳۷۱۷۴۴۷۳۸ سرمايه شركت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۱۱-۲۱۰۱-۷۵مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه كوي فردوس پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.اولين مديران شركت : داود ياوري به شماره ملي ۰۰۸۴۵۱۳۸۹۶ به سمت مديرعامل حسين چكاني به شماره ملي ۰۰۶۰۲۱۵۰۳۸ بهسمت رئيس هيئت مديره سيد محمدعلي آقاسيدعلي دربندي به شماره ملي ۰۰۶۲۵۳۵۶۱۷ به سمت نايب رئيس هيئت مديره برايمدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاءكليه اعضاي هيات مديره متفقا همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي كليه اعضاي هيات مديره متفقا همراه با مهرشركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه. بازرس اصلي و علي البدل : امين طاهري به شماره ملي ۴۱۶۰۰۸۰۵۳۷به عنوان بازرس اصلي مژگان السادات سيد علي خاني به شماره ملي ۰۰۱۴۶۱۴۸۵۵ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سالانتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ) ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.صدور پروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان