آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود قهوه سازان سارا گل درتاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۵۸۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۴۹۷۸۳۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت:ارائه خدمات راه اندازي، توزيع، تجهيز، توسعه، مديريت و بهبود كيفيت خدمات كافه، رستوران وكافي شاپ، خريد وفروش، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني به خصوص قهوه و محصوالت غذايي، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي وحقوقي، اخذ وام و اعتبارات، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هايمعتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري وپذيرش نمايندگي هاي فروش و نيز ساير فعاليت هاي مشابه ديگر ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ پونک ـ بلوارامام حسن مجتبي)ع( ـ بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني ـ پالک ۳۳۳ ـ ساختمان پاسارگاد ـ طبقه اول ـ واحد ۲ كدپستي۱۴۶۹۹۱۶۴۹۳ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم ساراگودرزي به شماره ملي ۰۴۴۱۵۶۹۵۱۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي محمد رضا گودرزي به شماره ملي ۵۵۷۹۹۰۸۴۹۰دارنده ۸۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي محمد رضا گودرزي به شماره ملي ۵۵۷۹۹۰۸۴۹۰و به سمت مديرعامل بهمدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۶۱۲۲۶۸۹۳۹۴۴۵۴۲ اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان