آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص ليان توان نيكا درتاريخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۳۶۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۲۶۹۶۴۶ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: انجام كليه فعاليتها اعماز تحقيقاتي، مطالعات امكان سنجي، آزمايشگاهي، مشاوره، طراحي، انجام كليه خدمات فني، مهندسي پايه و تفصيلي، ساخت،مونتاژ، نقشه كشي، مهندسي معكوس، نمونه سازي، توليد، تامين، تهيه، نصب، راه اندازي، تعميرات اساسي، سرويس، بازسازي ونگهداري قطعات، سازه ها، تجهيزات و ماشين آالت، مديريت پروژه هاي صنعتي و نيمه صنعتي و تحقيقاتي، خريد و فروش،صادرات و واردات انواع مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آالت صنعتي و نيمه صنعتي و كليه كاالهاي مجاز بازرگاني در زمينهمهندسي مكانيک، برق و الكترونيک، مخابرات و فناوري اطالعات، صادرات و واردات انواع اقالم مجاز، شركت در كليه مناقصه ها ومزايده ها )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم ( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصليشركت: تهران ستارخان خيابان كاشاني پور مجتمع تجاري توحيد طبقه اول واحد ۱۵۹ كدپستي ۱۱۴۵۳۷۸۴۵۷ سرمايه شركت:مبلغ صد ميليون ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ريال توسط موسسينطي گواهي بانكي شماره۶۱۳۱۹۵ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵نزد بانک قوامين شعبه پاداد شهر پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه درتعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مديران شركت: محمد آراميده به كد ملي ۱۷۵۷۱۷۹۱۹۴ به سمت مديرعامل و عضو هيئتمديره. مسعود آراميده به كد ملي ۱۷۵۷۶۳۳۶۲۶ به سمت رئيس هيئت مديره. عبدالعلي آراميده به كد ملي ۱۷۵۴۰۳۸۴۸۴ بهسمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: و امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي و كليه اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل، رئيس و نائب رئيس هيئت مديره هريک بهتنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلي و علي البدل: سيد هادي سيدشرفي به شماره ملي ۱۷۵۳۷۹۰۷۸۶ به عنوان بازرس اصلي. رسول شير ديمي به شماره ملي ۱۷۵۵۸۵۶۰۸۳ به عنوان بازرس عليالبد براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد )ثبت موضوعفعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.(ثبت تندیس مهان