آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص مبتكران بهينه سازي صنعت آب در تاريخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۵۸۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۷۳۷۰۴۳ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعشركت: طرح، نظارت و نگهداري و اجراي پروژه هاي آبرساني، تاسيسات، تصفيه آب، و فاضالب شهري و صنعتي و خطوط انتقالآب وطراحي ايستگاه هاي پمپاژٍحفاري، ويدئومتري، بازسازي و احيا و توسعه چاه هاي عميق و نيمه عميق آب، گاز، نفت. طراحي وساخت مجموعه سيستم احياء آب، گاز، نفت، امور پيمانكاري مربوط شبكه گاز رساني شهري، تاسيسات مكانيكي و هيدرومكانيكيسدها، تاسيسات و تجهيزات ساختمان آب، گاز، نفت، نيرو، لوله كشي آب، گاز، نفت، ؛ خطوط انتقال نيرو خطوط برق فشار قوي،ضعيف، متوسط )درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي شركت: . تهران: خيابان ايت اهلل كاشاني پالک ۹۳ واحد ۱۷ كدپستي: ۱۴۷۱۶۱۳۵۱۱ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريالمنقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بي نام مي باشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسينطي گواهي بانكي شماره ۵۴۳/۵۵/۸۰۶۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه سعدي رشت پرداخت گرديده است و الباقيسرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. اولين مديران شركت: فرناز سمسار به سمت رئيس هيئت مديره و منوچهر اميني به سمتعضو هيئت مديره وسوسن مرتضايي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و سوسن مرتضايي به سمت مديرعامل به مدت انتخابگرديدند. دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء مديرعامل ورئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي هريک از اعضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديرهمتفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: سلماز برادران سيد بهشماره ملي ۰۰۷۰۶۷۴۵۴۱ به عنوان بازرس اصلي وكيارش شيرماهي به شماره ملي ۰۰۱۱۶۵۳۴۸۵ به عنوان بازرس علي البدل برايمدت يک سال انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي ها انتخاب شد اختيارات هيئت مديره: طبق اساسنامهشماره پيگيري : ۹۵۰۱۱۷۵۲۹۲۵۰۳۸۵ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاريثبت موضوع فعاليت مذكوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.(ثبت تندیس مهان)