ثبت شرکت در کیش

آگهي تأسيس شركت مبتكر نماي آلومينيومي دنا كيش )سهامي خاص ( ثبت شده به شماره ۱۳۱۹۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۱۹۹۹۰۷ خالصه اساسنامه و اظهار نامه شركت فوق كه در تاريخ ۲۹.۰۶.۱۳۹۵ تحت شماره ۱۳۱۹۱ در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطالع عموم بشرح ذيل در روزنامه رسمي وكثيراالنتشار آگهي ميشود . ۱-موضوع شركت : انجام كليه خدمات اجرايي مجاز و ساختماني در مورد اسكلت فلزي و پوشش آن و همچنين نماهاي مختلف و ديگر مواردي كه به امور ساختماني در ارتباط هستند شامل سدسازي، ساختمان سازي، تعمير و بازسازي، آسفالت جاده ها و همچنين اخذ نمايندگي از شركتهاي خارجي، خريد و فروش و واردات و صادرات كليه كاالهاي مرتبط با موضوع شركت و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، استفاده از تسهيالت ارزي و ريالي از بانكها . ۲-مركز اصلي شركت: جزيره كيش_ بلوار ايران_ روبروي هتل گلديس_ خيابان آتش نشاني_ قطعه _ EX57طبقه دوم_ واحد ۷_كد پستي ۷۹۴۱۶۵۹۶۰۹ . ۳-ميزان سرمايه شركت: سرمايه شركت مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۱۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم با -نام۰۰۰.۱۰۰ريالي كه تمامي آن به موجب گواهي شماره ۱۸۶.۴۴۱۷۲مورخ ۲۹.۰۶.۱۳۹۵بانک ملت شعبه مركزي كيش به حساب شركت واريز گرديده است.