آگهی تاسیس

 

تاسيس شركت سهامي خاص مدرن چوب توسكا درتاريخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۷۰۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۲۷۹۶۴ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: كليه امور خريد وفروش، تهيه، توليد، توزيع، واردات و صادرات چوب هاي خام و الوار، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتباراتو ايجاد شعب در سراسر كشور ) در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي شركت: تهران حسين آباد خيابان جوانشير پالک ۱۵ واحد ۱۰۳۱ كدپستي: ۱۶۶۸۸۴۳۳۳۷ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريالمنقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طيگواهي بانكي شماره ۷۰/۹۵/۱۸ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه حسين آباد لويزان پرداخت گرديده است و الباقيسرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مديران شركت: احد فاتح دلجوئي شماره ملي: ۰۰۴۷۱۲۰۹۵۹ به سمت رئيس هيئتمديره ـ امير حسين فاتح دلجوئي شماره ملي: ۰۰۱۲۳۷۱۶۰۲ به سمت عضو هيئت مديره ـ مسلم فاتح دلجوئي شماره ملي:۰۰۷۳۴۱۶۳۶۳ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره ـ علي فاتح دلجوئي شماره ملي: ۰۰۷۱۷۰۵۴۰۶ به سمت نايب رئيس هيئتمديره به مدت دوسال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسنادرسمي با امضاء هريک از اعضاي هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهبازرس اصلي و علي البدل: سودابه پژمان مازندراني به شماره ملي ۰۰۴۱۱۷۲۹۰۶ به عنوان بازرس اصلي ورقيه بلندي وايقان بهشماره ملي ۰۰۷۸۷۷۹۹۱۱ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال تعيين شدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درجآگهيهاي شركت تعيين شد. ))ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه نمي باشد. ثبت تندیس مهان