ثبت شرکت مدیریت اطلاعات هوشمند ره شهر درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای غیر فرهنگی و غیر هنری، طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای غیر فرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، مشاوره و نظارت فنی و اجرای طرح های انفورماتیکی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات سخت افزار رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی فنی تجهیزات سخت افزاری رایانه، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشورو شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه حقانی، خیابان شهیدی، بن بست هوشیار، پلاک ۳ کدپستی ۱۵۱۸۷۵۳۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده مریم هاشمی به شماره ملی ۳۳۹۱۷۲۷۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین جوادی راد به شماره ملی۰۴۵۲۷۱۱۷۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وکامبیز فروغی به شماره ملی۰۰۴۷۷۶۲۳۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدعلی کیائی به شماره ملی۰۰۴۷۹۵۲۵۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: وحید بهزاد به شماره ملی ۰۰۷۳۱۶۹۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدریاض خلیلی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). (ثبت تندیس مهان)