آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص معبر سبز معماران در تاريخ ۲۳/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۶۱۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۷۹۰۳۰ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: طراحي، نظارت،شهرسازي، طراحي شهري، طراحي و نظارت ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني، ساختمانهاي تجاري، مسكوني،اداري، صنعتي، نظامي، فضا سازي، معماري داخلي، ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي، مقاومسازي، راه سازي، ترافيک و بهسازي شبكه هاي آبياري وزهكشي، طراحي و نظارت تاسيسات آب وفاضالب و مهندسي رودخانه،توليد وتوزيع و انتفال نيرو و ديسپاچينگ و مخابرات و نيرو، طراحي و نظارت پروژه هاي نفت و گاز و صنايع وابسته، مطالعاتآماري، مطالعات و طراحي و نظارت طرح هاي سازه هاي مشترک، تاسيسات برق و مكانيک، ژئو تكنيک، نقشه برداري زميني،هوايي، مطالعات جغرافيايي، ساخت ايستگاه هاي اصلي و انتقال دهنده و توزيع كننده انواع شبكه هاي پست مخابرات، بازرسيفني وخدمات كامپيوتري و كليه امورمرتبط با موضوع شركت، ، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، در صورت ضرورت قانونيانجام موضوع فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران نارمکخيابان هنگام خيابان فرجام خيابان ۳۷ كوچه نوري پالک ۳۸ واحد ۲ كدپستي ۱۶۸۳۹۸۶۳۷۳ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بي نام مي باشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين

طي گواهي بانكي شماره ۳۹/۳۱۵۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ايران شعبه فرجام شرقي پرداخت گرديده است و الباقيسرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. اولين مديران شركت: آقاي مجيد گالبگير به كدملي ۱۱۹۹۲۰۶۸۹۱ به سمت مديرعامل وعضو هيئت مديره و محمد محمدي ده چشمه به كدملي ۴۶۲۳۴۰۸۵۱۵ به سمت رئيس هيئت مديره و حسين محمدي ده چشمه بهكدملي ۴۶۲۰۱۲۶۳۴۹ به سمت نايب رئيس هيئت مديره و حسينعلي قجري به كدملي ۶۲۹۹۵۵۰۳۰۹ به سمت عضو هيئت مديره وپژمان محمدي ده چشمه به كدملي ۴۶۲۱۵۶۳۰۱۷ به سمت عضو هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حقامضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء رئيس هيأت مديره منفردا همراه با مهرشركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: شهرام ابراهيميان دهكردي به شماره ملي۴۶۲۱۶۱۵۸۴۱ به عنوان بازرس اصلي. مهدي جهانگيري به شماره ملي ۱۷۵۶۰۳۲۶۳۷ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي ها انتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ثبت تندیس مهان