آگهي تاسيس

تاسيس شركت بامسئوليت محدود مقياس صنعت باران درتاريخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۹۰۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۷۳۱۷۶ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:نظارت براجرايپروژه هاي پااليشگاهي ونفتي، خدمات آزمايشگاهي مخازن تحت فشار، مخازن بدون درز، مخازن ذخيره گاز، خريد و فروش وتوليد و انجام پروژه ها ي پااليشگاهي و نفتي، واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايينمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها وموسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافت حواله جات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها يمرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتيو خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هايحق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذمجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان شهريار ـ بخشمركزي ـ شهر شاهد شهر ـ محله شاهد شهر ـ كوچه تاجيک ـ كوچه ۱۶ متري كريم نژاد ـ پالک ۰ ـ طبقه همكف ـ كدپستي۳۳۵۶۸۴۱۲۰۹ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم سميراقهرمان زاده به شماره ملي ۲۹۷۱۸۴۳۰۲۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي برومند فيضي به شماره ملي ۳۸۳۰۰۳۴۱۶۴دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم سميرا قهرمان زاده به شماره ملي ۲۹۷۱۸۴۳۰۲۵و به سمت عضو هيئتمديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي برومند فيضي به شماره ملي ۳۸۳۰۰۳۴۱۶۴و به سمت عضوهيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل بهتنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هايشركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان