آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهر آفرينان نيک انديش ايرانيان درتاريخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۹۸۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۱۷۹۶۱۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع: برگزاريسمينارها و همايش هاي مربوط به سايكولوژي، عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران شهر تهران-رسالت-خيابان نيروي دريائي-خيابانفرجام-پالک ۱۰۱۴-طبقه اول-واحد ۱ -كدپستي ۱۶۷۶۹۳۴۵۱۳ سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزانسهم الشركه شركا: آقاي علي اميني كلهرودي به شماره ملي ۱۲۷۶۴۸۷۲۹۰ دارنده ۰۰۰،۱۰ ريال سهم الشركه خانم طاهره پور كماليبه شماره ملي ۱۲۸۳۸۶۳۵۵۳ دارنده ۰۰۰،۹۹۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: خانم طاهره پور كمالي به شماره ملي۱۲۸۳۸۶۳۵۵۳ و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيلچک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسالمي و اوراق عادي و اداري به امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان