آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهرسا آريا تجهيز در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۴۸۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۵۱۳۸۲۲ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع: خريدو فروش، توزيع و صادرات و واردات كليه تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي، قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ وام وتسهيالت بانكي )در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي: تهران خيابان جمالزاده شمالي خيابان نصرت پالک ۱۴۰ طبقه ۳ واحد ۱۲ كدپستي ۱۴۱۹۸۵۳۸۳۵ سرمايه شركت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: خانم الهام مهر افروزدارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانم ناهيد مهر افروزدارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: خانم الهام مهر افروز به شماره ملي ۳۲۴۰۰۴۹۶۰۰ به سمت رئيس هيئت مديرهخانم ناهيد مهر افروز به شماره ملي ۳۲۵۸۴۵۴۶۱۲ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به مدت نامحدود انتخاب گرديدنددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو كليه اوراق عادي و اداري شركت با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئتمديره منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذو صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان