آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهر گستر ماد ايرانيان خاورميانه درتاريخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۶۲۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۸۳۱۲۵۳ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:تهيه، توليد، مونتاژ و توزيع ماشين هاي اداري، شامل انواع پرينتر، دستگاههاي فكس و كپي و.... تعمير و نگهداري فني دستگاهها.ارائه خدمات پس از فروش. تأمين قطعات اصلي و جانبي مورد نياز. تأمين مواد اوليه مورد نياز دستگاهها. تأمين مواد اوليه مورد نيادستگاهها. صادرات، واردات و خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني. ثبت سفارش. ترخيص كاال از گمركات كشور. عقدقرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي. اخذ وام و ضمانتنامه هاي بانكي. شركتدر مناقصات و مزايدات و نمايشگاهها -در صورتضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت:تهران. خيابان خواجه عبداله انصاري. خيابان تيسفون. خيابان مدائن. كوچه آسمان. پالک ۱۹ .طبقه ۲ كدپستي۱۵۸۱۸۴۴۴۱۱سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت:خانم فرشته اميني به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي۴۷۲۳۸۰۸۰۷۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و آقاي سيدحميدرضا ميرمهدي كمجاني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديرهبه شماره ملي ۰۰۷۹۲۸۵۶۵۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا:حق امضاءكليه اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات و عقود اسالمي و قراردادها و اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شركت معتبر ميباشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذو صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان