آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود نورآفرين كشت ايرانيان درتاريخ ۹۲/۲۲/۲۹۹۹ به شماره ثبت ۹۹۷۵۵۱ به شناسه ملي ۲۱۲۲۹۲۱۱۲۲۱ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:توليد و عرضه كليه تجهيزات نورمصنوعي رشد گياه در مصارف صنعتي و خانگي، تجهيز و تاسيس سوله و گلخانه هاي طبقاتي تجهيز شده با نور مصنوعي در سطوح كالن صنعتيو خرد خانگي، طراحي محاسبه مشاوره راه اندازي و تجهيز و احداث مجتمع هاي باغي و گلخانه اي به منظور پرورش انواع گل و گياه، تهيه تامينو توليد گل و گياه و درختان تزئيني و گلخانه اي، ايجاد فضاي سبز گلخانه اي و درختكاري و گلخانه اي، ارائه خدمات گل آرائي، برگزارينمايشگاههاي گل و گياه، انعقاد قراردادهاي تجاري و پيمانكاري، انجام مطالعات تحقيقاتي در زمينه تهيه و توليد بذر، نهال، سموم شيميايي وتقويتي، مطالعه و اصالح نژاد و توليد بذر گياهان گلخانه اي، مطالعه و توليد لوازم و تجهيزات نگهداري گياه در شرايط غير معمول توليد، ملزوماتفروش گل مثل لوازم تزييني و زينتي، صادرات و واردات گل و بذر، اجراي كليه پروژه هاي پيمانكاري، خريد فروش واردات و صادرات كليهكاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ وام و تسهيالت ريالي و ارزي از كليه بانكها و موسسالت مالي و اعتباري دولتي و خصوصي، شركت در مناقصات ومزايدات و شركت در نمايشگاهها و سمينارهاي داخلي و خارجي. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران كدپستي سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي به شماره ملي دارنده ريال سهمالشركه آقاي ء به شماره ملي دارنده ريال سهم الشركه اعضا هيأت مديره آقاي شماره ملي و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود آقاي به شماره ملي و بهسمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيأت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركتاز قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبرمي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان