آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود نيک افروزان فردا درتاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۸۱۲ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۴۳۱۱۹۴ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.- موضوع : راهبري و حمل و نقل زباله و ضايعات ،بازيافت امور پسماند خشک ، امور نظافتي و خدماتي شهري ، زيباسازي و رنگآميزي و آسفالت معابر، طراحي ، نظارت و اجراي پروژه هاي ساختماني و عمراني و برقي ، انجام امور فضاي سبز، جدول كاري وواردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني ) در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم (مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي : تهران انتهاي اتوبان همت غرب به سمت درياچه چيتگر شهرک صياد شيرازي برج الماس واحد ۸۴ كدپستي۱۴۹۵۸۴۶۵۶۴سرمايه شركت : ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.- اسامي و ميزان سهم الشركه شركا :آقاي مصطفي محمدي زاده دارنده ۷۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركهآقاي عظيم محمدي زاده دارنده ۷۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركهاولين مديران شركت بشرح ذيل براي مدت نامحدود تعيين شدند :آقاي مصطفي محمدي زاده به شماره ملي۱۹۹۰۲۳۲۷۴۴ به سمت رئيس هيئت مديرهآقاي عظيم محمدي زاده به شماره ملي ۲۰۰۰۹۰۹۸۷۶ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديرهدارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادي و اداري شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديرهمتفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد .

اختيارات نماينده قانوني : طبق اساسنامه. ثبت تندیس مهان