آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود هامون مهراد پارس درتاريخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۵۵۸ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۸۸۶۷۵۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعفعاليت:واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقادقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، دريافت حوالهجات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران _ شهرستان تهران _ بخش مركزي _ شهر تهران _ محله لشگرک_ جاده گردنه قوچک _ بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي _ پالک ۰ _ مجتمع سرتيپ رسولي _ بلوک۶ _ طبقه نهم _ واحد ۴۰كدپستي ۱۶۹۸۶۱۸۹۷۹ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركاخانم فريبا فالح زاده باال گفشه دارنده ۲۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي عليرضا صالحي دارنده ۸۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه مديرعامل آقاي عليرضا صالحي به سمتمديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بهمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان