تاسيس شركت با مسئوليت محدود هيوا ايليا طلوع درتاريخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۶۱۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۳۸۰۰۶ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: خريد و فروش وواردات و صادرات توليد، توزيع،پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، توزيع،پخش كليه مواد غذايي،،انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي وحقوقي در داخل و خارج از كشور،اخذ وام، اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي، اعتباري داخلي وخارجي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب درسراسر كشور، اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي.درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذمجوزهاي الزم( مدت شركت: ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي شركت:. تهران،يوسف آباد خيابان ابن سينا نبش خيابان ۳۷پالک ۹۶ واحد۸ كدپستي ۱۴۳۴۶۵۳۶۳۱ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت براي مدت نامحدو دانتخاب گرديدند: رضا مافي شيراز به سمت مديرعامل به شماره ملي ۰۰۶۲۲۴۰۲۳۴ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. مجيدمعتمدي به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۲۱۴۲۱۳۷۹۵۴ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. فرشيد احدي به سمت رئيسهيئت مديره به شماره ملي ۰۰۱۴۲۲۳۹۲۹ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت با امضاي كليه اعضاي هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبقاساسنامه (ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد).(ثبت تندیس مهان)